پندی حکیمانه

لقمان حکیم خطاب به فرزندش:

 

دو چیز را فراموش مکن: یاد خدا و یاد مرگ.

دو چیزرا فرامـــوش کن:بدی دیگران در حق تو و خوبی

 تو در حق دیگران.

چهار چیز را نگهدار:گرسنگی ات را سر سفره دیگران،

زبانت رادر جمع٬دلت را سرنماز

و چشمت را در خانهدوست.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید