دوستی های ناسالم

   برای همگی ما احتمالا پیش آمده است که رابطه ها مان با دوستانی به یکباره خراب شده و بیشتر پل های پشت سرمان فرو ریخته و سرزمین دوستی هامان چند تکه شده است.

    از زمانی که دوستانی پیدا می کنیم؛ آن هم با هزار بیم و امید، تمی توان از آن مراقبت نکرد. کسانی که با آنها تاکنون دوست بوده ایم به محض بوجود آمدن شرایطی جدید، در ذهن های خود تصوراتی دارند که نه به زبان می آورند و نه با عملکرد ظاهری خود آن را نشان می دهند. همین موضوع را آنقدر می پرورانند تا به یکباره دوستی با شما را قطع می کنند. یک جای کار می لنگد. این روابط تاکنون ناسالم بوده اند. اگر روابط سالم بودند، هیچگاه عکس العمل منفی در پی نمی داشتند.

    رابطه های سالم نیازمند مراقبت هستند. دوستی ها نیازمند مراقبت اند. ما پیش از ورود به یک رابطه کمتر تعهد داشته ایم و شاید هیچ تعهدی در خویش احساس نمی کرده ایم. اما با شکل گرفتن یک رابطه، ما سخت بدان متعهد می شویم. باید از گلی که در باغچه احساسمان می روید مراقبت کنیم. دوستی ها یک رابطه متعهدانه اند و باید از آن مراقبت کرد و گاه ما چه ناشیانه، کلبه دوستی ر به آتش می کشیم، دلی را می شکنیم و چراغ رابطه را خاموش می کنیم.

    عوامل بسیاری در به هم خوردن رابطه ها وجود دارد. غرور، حسد، تهدید، قضاوت، پیشداوری، و ... من فقط به آنچه که در این مدت تجربه کرده ام اشاره می کنم. به نظر من سرزنش مهمترین آنهاست. در سرزنش دیگران، خودبرتربینی غیر قابل تحملی نهفته است که دیوار فاصله را هر روز بلندتر می کند. غول مهربان سرزنش در خانه ما جا خوش کرده است و ما هیچ گاه حضور تلخ او را احساس نمی کنیم. زیرا گمان می کنیم ما خیرخواه هستیم و تلاش داریم تا با تذکر به هنگام، دوستان را از خطری برهانیم و بعد در قامت یک مصلح شروع می کنیم، به سرزنش دوستمان...

    سرزنش فاصله را امتداد می دهد. راه گفتگو را می بندد و از عشق، تنفر می سازد. غول چراغ جادوی سرزنش را برای همیشه باید در سرزمین وجودمان خاموش کنیم وگرنه چراغ دوستی برای همیشه خاموش خواهد شد.

حسین نصرتی / صدهزاران

/ 2 نظر / 79 بازدید
مهدی

درود بر شما. بنده هم معتقدم در هر رابطه ی اجتماعی-که دوستی یکی از آنهاست- تعهد وجود دارد. سرزنش، این تعهد اجتماعی را به سوی ترکمانچای متمایل میکند!

هاشمی

این موضوع چیزی است که برای همه پیش می اید حتی برای من هم پیش آمده است ظاهرا راه چاره ای وجود ندارد چرا که حتی صیمی ترین دوست ادم هم اخلاق و روحیات خاص خودش را دارد