خجسته زاد روز پیشوای پرهیزگاران حضرت علی(ع) مبارک باد

امروز سیزدهم رجب، سالروز ولادت مولای متقیان حضرت علی (ع) است، مردی الهی و پیشوایی بزرگ برای مردمی فراتر از عصر و دوران خود. کسی که 25 سال با هدف حفظ دستاوردهای اسلام و رای و خواست مردم، خانه نشینی اختیار کرد و هیچگاه نظر خود را مقدم بر خواستهای مردم در باب حکومت ندانست و بر همین اساس بود که در سالهای پایانی عمر شریف خود، چون مردم از او خواستند و اصرار کردند، حکومت و خلافت را بعنوان تکلیف پذیرفت. آن مرد راستین هیچگاه در طول زمامداری خود با فساد و ناحق همزیست نشد و بارها و بارها نظر و رای مردم را - به رغم اینکه از چشمه جوشان فیض الهی بهره می برد و می دانست که مردم اشتباه می کنند- بر خواست و نظر خود ترجیح نداد و به آن تمکین کرد. با گذشت بیش از 1400 سال از آن دوران، تا ابد مشی و شیوه او هیچگاه کهنه شدنی نیست و نسخه زمامداری آن بزرگوار در هر عهدی و با هر نوع ویژگی قابل اجراست.

به همین بهانه بخشهایی از فرمان حق مدارانه او به مالک اشتر را هنگامی که حکم ولایت مصر را اوتسلیم کرد، یاد آوری می کنیم:

به نام خداوند بخشاینده مهربان 

... مهربانى به رعیت و دوست داشتنآنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانى درنده مباش کهخوردنشان را غنیمت‏شمارى،زیرا آنان دو گروهند یا همکیشان تو هستند یاهمانندان تو در آفرینش. از آنها خطاهاسر خواهد زد و علتهایى عارضشان خواهدشد و، بعمد یا خطا، لغزشهایى کنند، پس، از عفو و بخشایش خویش نصیبشانده،همانگونه که دوست دارى که خداوندنیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیبدهد.زیرا تو برتر از آنها هستى و، آنکه تو را بر آن سرزمین ولایت داده، برتراز توست و خداوند برتر از کسى است‏که تو را ولایت داده است.ساختن کارشانرا از تو خواسته و تو را به آنها آزموده‏است.

بپرهیز از اینکه خود را درعظمت‏ با خدا برابر دارى یا در کبریا و جبروت،خودرا به او همانند سازى کهخدا هر جبارى را خوار کند و هر خودکامه‏اى را پست وبی مقدار سازد.هر چه خدابر تو فریضه کرده است،ادا کن و درباره خواص خویشاوندانت و از افرادرعیت، هرکس را که دوستش مى‏دارى،انصاف را رعایت‏نماى. که اگر نه چنینکنى،ستم کرده‏اى و هر که بر بندگان خدا ستم کند،افزون بربندگان،خدا نیزخصم او بود.و خدا با هر که خصومت کند، حجتش را نادرست‏سازد و همواره با اودر جنگ باشد تا از این کار باز ایستد و توبه کند.هیچ چیزچون‏ستمکارى،نعمت‏خدا را دیگرگون نکند و خشم خدا را برنینگیزد،زیرا خدادعاى‏ستمدیدگان را مى‏شنود و در کمین ستمکاران است.

وباید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمن ترین آنان در نزد تو،کسى باشدکه‏بیش از دیگران عیبجوى مردم است.زیرا در مردم عیبهایى است و والى از هرکس‏دیگر به پوشیدن آنها سزاوارتر است. از عیبهاى مردم آنچه از نظرت پنهاناست،مخواه که آشکار شود، زیرا آنچه بر عهده توست،پاکیزه ساختن چیزهایى استکه برتو آشکار است و خداست که بر آنچه از نظرت پوشیده است،داورى کند. تاتوانى‏عیبهاى دیگران را بپوشان،تا خداوند عیبهاى تو را که خواهى از رعیتمستوربماند،بپوشاند.و از مردم گره هر کینه‏اى را بگشاى و از دل بیرون کن ورشته هر عداوت را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشیده داشته‏اند،به تغافلزن و گفته سخن‏چین را تصدیق مکن.زیرا سخن چین،خیانتکار است،هر چند،خود راچون‏ نیکخواهان وانماید.

و بدان،بهترین چیزى که‏حسن ظن والىرا نسبت ‏به رعیتش سبب مى‏شود،نیکى کردن والى است در حق رعیت و کاستن استاز بار رنج آنان و به اکراه وادار نکردنشان به انجام دادن کارهایى‏که بدانملزم نیستند. و تو باید در این باره چنان باشى که حسن ظن رعیت‏ براى توفراهمآید. زیرا حسن ظن آنان،رنج‏بسیارى را از تو دور مى‏سازد. به حسن ظن تو،کسىسزاوارتر است که در حق او بیشتر احسان کرده باشى و به بدگمانى،آن‏سزاوارتر که در حق او بدى کرده باشى.

سنت نیکویى را که بزرگان اینامت‏ به آن عمل کرده‏اند و رعیت ‏بر آن سنت ‏به ‏نظام آمده و حالش نیکوشده است،مشکن و سنتى میاور که به سنتهاى نیکوى‏ گذشته زیان رساند،آنگاهپاداش نیک بهره کسانى شود که آن سنتهاى نیکو نهاده‏اند وگناه بر تو ماندکه آنها را شکسته‏اى.تا کار کشورت به سامان آید و نظامهاى نیکویى که پیشاز تو مردم برپاى داشته بودند برقرار بماند، با دانشمندان وحکیمان،فراوان  گفتگو کن، در تثبیت آنچه امور بلاد تو را به صلاح مى‏آورد وآن نظم و آیین که مردم‏پیش از تو بر پاى داشته‏اند.

اگررعیت ‏بر تو به ستمگرى گمان برد،عذر خود را به آشکارا با آنان در میانه نهو با این کار از بدگمانیشان بکاه، که چون چنین کنى،خود را به عدالت پروده‏اىو با رعیت مدارا نموده‏اى. عذرى که مى‏آورى سبب مى‏شود که تو به مقصود خودرسى‏ و آنان نیز به حق راه یابند. اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آنروى برمتاب که خشنودى خداى در آن‏نهفته است. صلح سبب بر آسودن سپاهیانت‏شود و تو را از غم و رنج‏برهاند وکشورت را امنیت ‏بخشد. ولى،پس از پیمانصلح،از دشمن برحذر باش و نیک‏برحذر باش.زیرا دشمن،چه بسا نزدیکى کند تا تورا به غفلت فرو گیرد. پس‏دوراندیشى را از دست منه و حسن ظن را به یک سو نهو اگر میان خود و دشمنت‏پیمان دوستى بستى و امانش دادى به عهد خویش وفا کنو امانى را که داده‏اى، نیک،رعایت نماى.

بپرهیزاز خونها و خون ریزی هاى بناحق. زیرا هیچ چیز،بیش از خونریزى بناحق،موجبکیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد و نعمتش را به زوال نکشد ورشته عمر را نبرد. خداوند سبحان،چون در روز حساب به داورى در میانمردم‏پردازد،نخستین داورى او درباره خونهایى است که مردم از یکدیگرریخته‏اند.پس‏مباد که حکومت‏خود را با ریختن خون حرام تقویت کنى،زیراریختن چنان خونى‏نه تنها حکومت را ناتوان و سست‏سازد،بلکه آن را از میانبرمى‏دارد یا به دیگران‏مى‏سپارد. اگر مرتکب قتل عمدى شوى،نه در برابر خدامعذورى،نه در برابر من،زیراقتل عمد موجب قصاص مى‏شود. اگر به خطایى دچارگشتى و کسى را کشتى یاتازیانه‏ات،یا شمشیرت،یا دستت در عقوبت از حددرگذرانید یا به مشت زدن و یابالاتر از آن، به ناخواسته،مرتکب قتلىشدى،نباید گردنکشى و غرور قدرت تومانع آید که خونبهاى مقتول را بهخانواده‏اش بپردازى.

از خودپسندى و از اعتماد به آنچه موجباعجابت ‏شده و نیز از دلبستگى به‏ ستایش و چرب‏زبانیهاى دیگران،پرهیزکن،زیرا یکى از بهترین فرصتهاى شیطان‏است ‏براى تاختن تا کردارهاى نیکوىنیکوکاران را نابود سازد. زنهار از اینکه به‏احسان خود بر رعیت منت گذارى،یا آنچه براى آنها کرده‏اى،بزرگش شمارى یا وعده‏دهى و خلاف آن کنى.زیرامنت نهادن احسان را باطل کند و بزرگ شمردن کار،نورحق را خاموش گرداند وخلف وعده،سبب برانگیختن خشم خدا و مردم شود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
زهرا

سلام.[گل] روز پدر رو به همه ی باباهای خوب دنیا تبریک می گم.[بغل] به شما هم همینطور!!! روز پدر و این عید رو تبریک می گم ...[گل]