سخنانی از مرحوم آیةالله بهجت در باره امام زمان (عج)

خدا چهصبری داده به حضرت غایب(ع) که هزار سال می بیند بر سر مسلمانها چه بلاهایی می آید وخود آنها چه بلاهایی بر سر هم می آورند و همه را تحمّل می کند. امیدواریم خداوند براییک مشت شیعة مظلوم، صاحبشان را برساند زیرا در عالم چنین سابقه نداشته و ندارد کهرئیس و رهبری از مریدان و لشکرش این قدر غیبت طولانی داشته باشد. چه باید گفت؟معلوم نیست تا کی! در تمام امّتهای گذشته مقدّر شده است ولی در هیچ امّتی چنینغیبتی با وقتِ نامعلوم و غیر مقدّر اتفاق نیفتاده است.

اگر بدانیم دعای ما اثردارد و باز دعا نکنیم، مقصرّیم. حضرت غایب(ع) عجب صبری دارند! با اینکه از تمامآنچه که ما می دانیم یا نمی دانیم اطّلاع دارد و از همة امور و مشکلات و گرفتاریهایما باخبر است.

خود حضرت مهدی(ع) هم منتظر روز موعود است و خودش می داند که چهوقت ظهور می کند. اینکه گفته می شود آن حضرت وقت ظهورش را نمی داند، درست نیست. دعایتعجیل فرج دوای همه دردهای ماست. می پرسند:چرا این همه دعا می کنیم مستجاب نمیشود؟پاسخ این است:شرط استجابت دعا، توبه است. لذا ملائکه می گویند: چرا دعا را باشرطش ـ که توبه باشد ـ به جا نمی آورید تا مستجاب شود؟ ما باید امام زمان(ع) را حاضرفرض کنیم. هرجا می رود، برویم و می توانیم! ولی گویا نمی خواهیم در راه رضای آن حضرتباشیم، نه اینکه رضای آن حضرت را نمی دانیم یا نمی توانیم تحصیل کنیم. مهمتر از دعابرای تعجیل فرج، دعا برای ایمان و ثبات قدم در عقیده و عدم انکار آن حضرت تا ظهوراو می باشد. اگر ظهور آن حضرت نزدیک باشد، باید هر کس خود را برای آن روز مهیّا سازد؛از جمله آنکه از گناهان توبه کند. همین توبه باعث می شود که این همه بلاهایی که برسر شیعه آمده، از سر شیعه رفع و دفع گردد. (ماهنامه موعود شماره 94عبدالحسن ترکی)

 

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است کهفرمود:"شیعتنا اصبر منا....لانا نصبر علی ما نعلم  و شیعتنا یصبرون علی ما لایعلمون." حضرت غایب(ع) عجب صبری دارد! با اینکه از تمام آنچه که مامی دانیم یا نمی دانیم اطلاع دارد و از همه امور و مشکلات و گرفتاری ما با خبر استخود حضرت هم منتظر روز موعود است و خودش می داند که چه وقت ظهور می کند. این کهگفته می شود :"آن حضرت وقت ظهورش را نمی داند" درست نیست. (برگرفته از کتاب امام زمان در کلام مرحوم آیت اللهبهجت-  محمدتقی امیدیان)

/ 0 نظر / 16 بازدید